OWH

Ogólne Warunki Handlowe hajoona GmbH

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Wszystkie nasze dostawy, usługi i oferty regulują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWH”). OWH są elementem wszystkich umów zawieranych przez firmę hajoona GmbH (dalej: „hajoona”) z jej Klientami (dalej również: „Kupujący” lub „Zamawiający”) w odniesieniu do oferowanych produktów.

(2) Ogólne warunki handlowe Zamawiającego, które są sprzeczne z poniższymi postanowieniami lub od nich odmienne, nie mają zastosowania. Poniższe OWH mają wyłączne zastosowanie również w przypadku, gdy hajoona, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych od tych OWH warunków Zamawiającego, realizuje dostawę i usługę bez wnoszenia zastrzeżeń.

(3) OWH hajoona są dostępne na naszej stronie internetowej http://www.hajoona.com. Można również wydrukować lub zapisać te OWH, klikając w swojej przeglądarce internetowej zakładkę „Plik” i następnie pole „Zapisz jako” lub „Drukuj”. Do otwarcia pliku PDF potrzebny jest obecnie program Adobe Reader, który zasadniczo można pobrać bez żadnych opłat.

(4) Zapisujemy dane dotyczące zamówienia Klienta, jednak ze względów bezpieczeństwa Klient nie może bezpośrednio wywołać tych danych. W przyszłości hajoona planuje zapewnić swoim Klientom dostęp chroniony hasłem. Aby uzyskać wgląd w dane dotyczące złożonych i otwartych zamówień oraz sprawdzić swoje dane adresowe, Klient musi się zarejestrować.

§ 2 Strony umowy

Dla Klienta stroną umowy jest hajoona. Językiem, w którym można zawrzeć umowę, jest wyłącznie język niemiecki.

§ 3 Przysługujące konsumentom prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

wyznaczoną przez niego osobę trzecią, którą nie jest firma przewozowa. W przypadku umowy na regularną dostawę towarów przez określony czas okres odstąpienia rozpoczyna się, inaczej niż określono wcześniej, w dniu, w którym pierwszy towar został przejęty w posiadanie przez Klienta lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią, którą nie jest firma przewozowa.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi wyraźnie poinformować nas (hajoona GmbH, Heinrich-Fuchs-Straße 94-96, 69126 Heidelberg, faks: +49 6221 64702-89, e-mail: cc@hajoona.com) na przykład listem przesłanym tradycyjną pocztą, faksem lub e-mailem o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Klient może skorzystać w tym celu z dołączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny tutaj: http://www.hajoona.com/images/pdf/MUSTER_WIDERRUF_hajoona_GmbH.pdf.

Aby dochować terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli Klient odstąpi od zawartej umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innej formy dostawy niż oferowana przez nas korzystna cenowo dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym otrzymaliśmy od Klienta informację o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone za pomocą tej samej formy płatności, z której Klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Klientem inną formę zwrotu; w żadnym razie Klientowi nie zostaną naliczone opłaty związane ze zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu, aż otrzymamy zwracane towary lub Klient przedstawi nam dokument potwierdzający odesłanie towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany do odesłania lub przekazania nam zwracanych towarów niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest dochowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów wyłącznie w przypadku, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jakości, cech i działania towarów.

§ 4 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja naszych towarów nie stanowi wiążącej oferty z naszej strony. Dopiero zamówienie towaru przez Klienta stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu § 145 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

(2) Zamówienie przez Klienta wybranego towaru za pośrednictwem naszej strony internetowej, e-mailem, poprzez formularz zamówienia, na wniosek partnera zespołu lub faksem stanowi prawnie wiążącą ofertę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niezwłocznie potwierdzimy Klientowi otrzymanie jego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia, jak również przyjęcie zamówienia złożonego przez telefon nie stanowią jeszcze prawnie wiążącego przyjęcia zamówienia z naszej strony. Przyjęcie oferty Klienta następuje poprzez wysłanie towarów do Klienta, potwierdzenie zamówienia Klienta za pomocą deklaracji przyjęcia lub poprzez nasze wezwanie Klienta do zapłaty lub otrzymanie od niego płatności. Informujemy, że nie przechowujemy umowy dotyczącej zamówienia złożonego przez Klienta i po zakończeniu umowy nie można jej już otrzymać.

(3) Zamówienie towarów w naszym sklepie internetowym lub w sklepie internetowym naszego partnera zespołu odbywa się w następujący sposób:

Aby złożyć zamówienie, należy skorzystać z tak zwanej procedury double opt-in. Po wypełnieniu formularza zamówienia zamówienie zostaje potwierdzone najpierw na naszej stronie internetowej. Poza tym Zamawiający musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszymi OWH, klikając odpowiednie pole. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Zamawiający może sprawdzić lub jeszcze zmienić dane wprowadzone w procesie zamówienia.

Klikając przycisk „Kup teraz”, Klient składa wiążące zamówienie towarów znajdujących się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje natychmiast po wysłaniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, lecz jedynie informuje Klienta o tym, że otrzymaliśmy jego zamówienie.

(4) Jeżeli nie przyjmiemy zamówienia, zwłaszcza z powodu niedostępności zamówionego artykułu, niezwłocznie informujemy o tym Klienta. W takim przypadku oczywiście zwracamy Klientowi wszelkie uiszczone przez niego płatności tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zamówiony produkt wyjątkowo nie może zostać dostarczony po tym, jak już przyjęliśmy zamówienie, i wina nie leży po naszej stronie, np. produkt został zniszczony poprzez działanie siły wyższej lub przez osobę trzecią lub został skradziony, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wszystkich ewentualnych ustaleń dotyczących tego produktu. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Klienta o niedostępności produktu i niezwłocznie zwrócimy mu ewentualnie uiszczone przez niego płatności. (5) Kupujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią. Kupujący potwierdza, że wszystkie dane podane podczas rejestracji oraz w formularzu zamówienia są prawidłowe i kompletne. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie poinformuje nas e-mailem o ewentualnych zmianach jego danych, podając swój numer klienta, lub – o ile wprowadzono taką możliwość techniczną – sam niezwłocznie zmieni odpowiednie dane na naszej stronie internetowej.

§ 5 Ceny i płatność

(1) W odniesieniu zamówień – również tych składanych w naszym sklepie internetowym – obowiązują ceny podane w ofercie w momencie złożenia zamówienia. W przypadku dostaw poza terytorium Niemiec transport do państwa trzeciego może podlegać dodatkowym opłatom (opłaty celne, podatek obrotowy od towarów importowanych). Te dodatkowe koszty ponosi Klient.

(2) Podane ceny zawsze zawierają ustawową stawkę podatku VAT.

(3) W przypadku zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym hajoona pobiera za dostawę towarów na terytorium Niemiec kwotę w wysokości 6,90 €, a za dostawę do Austrii 8,90 € (paczki < 4,5 kg). Aby dowiedzieć się, jakie są koszty wysyłki do innych krajów, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: cc@hajoona.com.

§ 6 Płatność

Oferujemy różne metody płatności. Klient może wybrać metodę, która będzie dla niego najwygodniejsza.

Dla Niemiec i Austrii oferujemy następujące opcje płatności:

Płatność z góry:

W e-mailu otrzymanym w celu potwierdzenia złożonego zamówienia Klient ma podane łączną kwotę swojego zamówienia i numer naszego konta.

Zamówiony towar wysyłamy po tym, jak cała kwota wpłynie na nasze konto. Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu całej kwoty. Po otrzymaniu od Klienta płatności przesyłamy mu fakturę.

Płatność za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA

Jeżeli Klient wybrał polecenie zapłaty SEPA, upoważnia on hajoona GmbH do ściągnięcia określonej kwoty wraz z kosztami wysyłki bezpośrednio z podanego konta bankowego. W przypadku obciążenia zwrotnego, za które odpowiada Klient, wynikające z tego opłaty bankowe ponosi Klient.

Płatność za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA jest ogólnie akceptowana w przypadku, gdy wcześniej zrealizowano co najmniej 3 zamówienia z płatnością z góry, z płatnością kartą kredytową lub w systemie PayPal.

Płatność kartą kredytową W przypadku płatności kartą kredytową hajoona akceptuje wyłącznie karty VISA lub Mastercard: Podczas składania zamówienia Klient musi podać

numer karty, datę ważności karty, właściciela karty oraz kod weryfikacyjny karty. Kod znajduje się na odwrocie karty kredytowej w pasku podpisu i są to zawsze ostatnie trzy cyfry. Następnie ściągamy kwotę zamówienia w momencie wysyłki towaru.

Płatność w systemie PayPal

Podczas rejestracji w systemie PayPal Klient musi podać dane swojego konta bankowego i od tej pory może płacić, podając jedynie swój adres e-mail i hasło. Podczas każdych zakupów Klient może wybrać, czy chce zapłacić za pomocą swojego konta bankowego, czy kartą kredytową. Płatność w systemie PayPal jest szczególnie bezpieczna, ponieważ podczas zakupów nie trzeba podawać swoich danych bankowych.

W przypadku zamówień składanych w innych państwach europejskich Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
• Płatność z góry
• Płatność kartą kredytową

§ 7 Warunki specjalne dla stałych Klientów/w ramach abonamentu

(1) hajoona GmbH oferuje Klientom, którzy regularnie kupują u nas produkty, warunki specjalne, które są osobno uregulowane i które są zaznaczone na odpowiednich formularzach zamówienia.

(2) Aby móc skorzystać z warunków specjalnych, Klient musi zobowiązać się, że będzie nabywać produkty przez podany okres minimalny.

Okres ten liczy się od dnia wpłynięcia pierwszego zamówienia. Klient musi zdecydować się w sposób wiążący na korzystanie z warunków specjalnych przy pierwszym zamówieniu. Warunki specjalne nie są przydzielane automatycznie, gdy Klient spełni wymagania.

(3) Określona minimalna wartość zamówienia w ramach warunków specjalnych wynika z wybranego abonamentu i nie uwzględnia kosztów wysyłki. Klient musi realizować minimalną wartość zamówienia w ujęciu miesięcznym. Nie wystarcza więc czysto matematyczne osiągnięcie wielkości zamówienia w okresie obowiązywania umowy, jeżeli wartość części pojedynczych zamówień jest niższa od minimalnej wartości zamówienia.

(4) Abonament obowiązuje przez czas nieokreślony. Klient może w dowolnym momencie wypowiedzieć abonament w terminie do siedmiu dni przed określonym przez Klienta terminem dostawy, przy czym nie może to nastąpić przed upływem określonego minimalnego okresu obowiązywania. Nie wpływa to na przysługujące obu stronom prawo do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym.

(5) W przypadku gdy Klient opóźnia się z płatnością, na przykład ze względu na automatyczny zwrot ściąganej kwoty na konto Klienta, po wyznaczeniu odpowiedniego terminu hajoona może wypowiedzieć umowę, jeżeli Klient nie wypełnił swojego zobowiązania płatniczego

w ustawowym terminie. Powyższe nie wpływa na należne płatności.

(6) W przypadku zmiany cennika nowe ceny zaczynają obowiązywać w ramach trwających umów dwa miesiące po zmianie cennika. Nie dotyczy to jednak abonamentu obowiązującego podczas minimalnego okresu obowiązywania umowy. W przypadku zmiany cen Klient może wypowiedzieć trwającą umowę w terminie jednego miesiąca po udostępnieniu nowego cennika. Jeżeli Klient nie wypowie umowy, umowa jest kontynuowana z uwzględnieniem nowych cen. hajoona poinformuje Klienta o zmianie cennika, istniejącej możliwości wypowiedzenia umowy oraz o skutkach prawnych niewypowiedzenia umowy. hajoona prześle te informacje na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

(7) Dodatkowo Klient otrzyma możliwość zmiany swoich danych podstawowych, zamówień itd. za pośrednictwem naszego sklepu internetowego działającego pod adresem www.hajoona.com. Do tego czasu wszelkie tego rodzaju zmiany może wprowadzać jego wyznaczony do tego partner zespołu, który pełni funkcję osoby do kontaktu. Należy jednak pamiętać o tym, że ze względu na terminy dostawy zmiany w zestawieniu produktów mogą zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy zmiana w zestawieniu produktów zostanie dokonana najpóźniej siedem dni przed terminem kolejnej dostawy. Takich zmian nie można wprowadzać w trakcie trwających abonamentów.

(8) Zmiany w zestawieniu produktów, które nie są wprowadzane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, lecz za pośrednictwem działu obsługi klienta, zasadniczo podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości 5,00 €. Opłata ta nie zostanie pobrana, jeżeli Klient udowodni nam, że nie poniesiemy w związku z tym żadnej straty lub że poniesiemy jedynie niewielką stratę. Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do jednorazowej zmiany zestawienia produktów, dokonanej w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym Klient złożył swoje pierwsze zamówienie. Taka zmiana nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

Dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta:
Telefon: +49 6221 64702-77
Faks: +49 6221 64702-89
E-Mail: cc@hajoona.com

§ 8 Dostawa i czas dostawy

(1) hajoona podejmuje starania, aby możliwie szybko realizować zamówienia. Jeżeli nie ustalono innego terminu dostawy, dostawa na terenie Europy jest realizowana w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia płatności. Jeżeli czas dostawy jest inny, informujemy o tym na stronach konkretnych produktów.

(2) Jeżeli nie zrealizujemy dostawy w ustalonym terminie, Kupujący wyznacza nam dodatkowy termin, który w żadnym razie nie może przekraczać dwóch tygodni.

(3) W przypadku gdy Klient jest konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru podczas sprzedaży wysyłkowej przechodzi na konsumenta lub wyznaczonego przez niego odbiorcę w momencie przekazania towaru. We wszystkich innych przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru podczas sprzedaży wysyłkowej przechodzi na Kupującego w momencie przekazania towaru spedytorowi lub innej osobie, której zlecono transport towaru.

§ 9 Gwarancja

(1) W przypadku gdy dostarczony przedmiot ma wady, wobec konsumentów obowiązuje ustawowy okres gwarancji.

(2) Roszczenia z tytułu gwarancji, które mogą zostać wysunięte wobec sprzedawców, są ograniczone do okresu wynoszącego jeden rok od dostawy. W odniesieniu do sprzedawców obowiązuje § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy).

(3) W odniesieniu do roszczeń Kupującego o odszkodowanie obowiązują jednak szczególne przepisy § 11.

§ 10 Odpowiedzialność za odszkodowanie

(1) Jeżeli chodzi o zwykłe zaniedbanie, roszczenia o odszkodowanie – niezależnie od przyczyny prawnej – mogą zostać wysunięte wobec nas, w tym wobec naszych przedstawicieli i osób wykonujących nasze zobowiązania, wyłącznie w sytuacji, gdy naruszony został istotny obowiązek umowny/obowiązek kardynalny. W takim przypadku roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wysokości typowych dla umowy, przewidywalnych szkód.

(2) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, jak również z tytułu szkód rzeczowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt wynikających z celowego działania lub rażącego zaniedbania oraz szkód wpływających na zagwarantowane cechy jakości.

§ 11 Opinie

(1) Cieszymy się, kiedy Klienci są zadowoleni z naszych produktów. Odpowiednie opinie publikujemy od czasu do czasu w całości lub jedynie ich fragmenty na naszej stronie internetowej oraz ewentualnie na innych nośnikach reklamy.

(2) Jeżeli Klient nie zgadza się na publikację swoich opinii lub chce cofnąć swoją zgodę, może w każdej chwili przesłać nam stosowną wiadomość na adres e-mail: cc@hajoona.com.

(3) hajoona dystansuje się od ewentualnie wyrażonych opinii lub obietnic (dotyczących właściwości leczniczych) swoich partnerów zespołu i w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za te opinie. Za istotne uważa się wyłącznie opinie umieszczone w oficjalnych mediach i publikacjach przygotowanych/wyprodukowanych przez hajoona.

§ 12 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych przedmiotów do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu. W trakcie trwania zastrzeżenia własności Kupującemu nie wolno sprzedać przedmiotu (dalej: „towar objęty zastrzeżeniem własności”), ani w inny sposób dysponować jego własnością.

(2) W przypadku dostępu osób trzecich – w szczególności komorników – do towaru objętego zastrzeżeniem własności Kupujący informuje o istniejącej własności osób trzecich i niezwłocznie zawiadamia nas o takim dostępie, abyśmy mogli wyegzekwować prawa własności.

(3) W przypadku gdy Kupujący postępuje niezgodnie z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo zażądać wydania towaru objętego zastrzeżeniem własności, jeżeli odstąpiliśmy od umowy.

§ 13 Zmiany OWH

Klient będzie informowany o zmianach w niniejszych OWH. Uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany, jeżeli nie wyrazi wobec nich sprzeciwu w ciągu miesiąca od otrzymania o nich informacji. W przypadku sprzeciwu każdej stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym. Przekazując informację o zmianach w niniejszych OWH, poinformujemy również Klienta o przysługującym mu prawie do sprzeciwu oraz o znaczeniu terminu wniesienia sprzeciwu. Takie informacje będziemy przesyłać na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 14 Ochrona danych

(1) Zasady gromadzenia danych

W ramach umownego świadczenia usług przez hajoona gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane są dane osobowe zarejestrowanych użytkowników w celu realizacji zamówień oraz optymalizacji naszych ofert. hajoona nie gromadzi danych osobowych, chyba że Klienci dobrowolnie udostępnili swoje dane osobowe lub dane te zostały udostępnione automatycznie podczas ich wizyty na naszej stronie internetowej. Automatycznie zgromadzone dane to informacje zapisane w plikach dziennika serwerów internetowych, które przekazuje przeglądarka. Informacje te obejmują:

– typ/wersję przeglądarki
– używany system operacyjny
– adres URL strony odsyłającej (wcześniej odwiedzonej strony)
– nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
– godzinę wysłania zapytania do serwera

Dane te są poddawane anonimizacji. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł; oprócz tego po wykorzystaniu ich do analizy statystycznej dane te zostaną usunięte. Jeżeli przepisy ustawowe wymagają zgody na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych, hajoona zwróci się do Klienta z prośbą o udzielenie takiej zgody.

(2) Gromadzenie danych: Podczas rejestracji wymaganej do nawiązania stosunku umownego z hajoona Klient podaje nam dane, które my następnie przechowujemy. Dane te obejmują:

• imię i nazwisko
• adres do wysyłki i adres rozliczeniowy
• datę urodzenia
• adres e-mail
• numery telefonu
• dane konta bankowego
• dane karty kredytowej
• nr identyfikacji podatkowej/nr identyfikacji VAT

Klient może w dowolnym momencie zażądać sprostowania, usunięcia lub zablokowania swoich danych. W tym celu wystarczy, że Klient prześle nam stosowną informację na adres e-mail: cc@hajoona.com.

Wniesienie sprzeciwu wobec gromadzenia, wykorzystywania lub przetwarzania danych, które nie są udostępniane dobrowolnie, skutkuje tym, że hajoona nie może już świadczyć oferowanych usług, i dlatego zostaje uznane za wypowiedzenie umowy. Dane niezbędne do wykonania umowy zostają usunięte dopiero w momencie, gdy umowa została zrealizowana w całości oraz gdy nie uniemożliwiają tego ustawowe obowiązki przechowywania danych.

(3) Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez stronę internetową na dysku twardym komputera użytkownika; plik cookie umożliwia nam pomiar częstości wywoływania strony oraz ogólnej nawigacji. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych Klienta. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze Klienta oraz nie zawierają wirusów. hajoona stosuje pliki cookie, aby w przyszłości móc udostępniać naszą stronę internetową w bardziej zindywidualizowany sposób.

(4) Przekazywanie danych: hajoona będzie przekazywać zebrane dane dalej wyłącznie w przypadku, gdy osoby trzecie – w szczególności dostawcy – przetwarzają dane na nasze zlecenie, zobowiązuje do tego ustawa lub dany Klient wyraził na to zgodę. Jeżeli Klient nie płaci z góry, dane takie jak imię i nazwisko Klienta oraz jego adres mogą zostać przekazane SCHUFA Holding AG lub podobnemu partnerowi w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ocenie wiarygodności kredytowej.

(5) Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych Klient może zażądać nieodpłatnego dostępu do swoich danych, które zostały zapisane, oraz ma prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub w przypadku żądania dostępu do danych oraz skorzystania z prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, należy skontaktować się z:

hajoona GmbH
Frank Flader
E-mail: cc@hajoona.com

§ 15 Potrącenie

(1) Prawo do potrącenia przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostały uznane za prawomocne lub są bezsporne.

(2) Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 16 Postanowienia końcowe

(1) Nieskuteczność pojedynczych postanowień niniejszych OWH nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

(2) W przypadku gdy Kupujący jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem prawa publicznego lub gdy Kupujący nie posiada w kraju miejscowej właściwości sądu, sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Kupującym a nami lub związanych z tymi stosunkami umownymi jest sąd w Heidelbergu.

(3) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego oraz transponowanej do prawa niemieckiego Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

hajoona GmbH 05.06.2023