Polityka prywatności

1. Podstawowe informacje o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje informują o tym, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas jego wizyty na tej stronie internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w treści polityki prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w Impressum tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Niektóre dane gromadzimy, gdy użytkownik nam je udostępnia. Mogą to być na przykład dane, które użytkownik podaje w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub godzinie wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych gromadzimy po to, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Oprócz tego może zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w Impressum. Użytkownik może również wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto użytkownik może zażądać w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia zewnętrznych dostawców

Podczas wizyty użytkownika na tej stronie internetowej jego zachowania mogą być poddawane analizie statystycznej. Taka analiza jest przeprowadzana głównie za pomocą plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Zachowania użytkownika z reguły są analizowane anonimowo; zidentyfikowanie użytkownika na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej jest niemożliwe.

Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub uniemożliwić jej przeprowadzenie poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat takich narzędzi i możliwości sprzeciwu użytkownika można znaleźć w dalszej treści polityki prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być m.in. adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Nasz host będzie przetwarzał dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług oraz będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i z polityką prywatności.

Podczas odwiedzania tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe oznaczają dane, za pomocą których

można zidentyfikować osobę użytkownika. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Oprócz tego wyjaśniamy, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o administratorze danych

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

hajoona GmbH
Heinrich-Fuchs-Straße 94-96
69126 Heidelberg

Telefon: +49 (0) 6221 64702-77
E-Mail: office@hajoona.com

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych wyznaczony zgodnie z przepisami prawa

Inspektorem ochrony danych w naszym przedsiębiorstwie jest:

Frank Flader
Heinrich-Fuchs-Straße 94-96
69126 Heidelberg

Telefon: +49 (0) 6221 64702-77
E-Mail: datenschutz@hajoona.com

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych można przeprowadzić wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW – Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ – WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIA NA PODSTAWIE WSPOMNIANYCH PRZEPISÓW. PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, JEST OKREŚLONA W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI UŻYTKOWNIK WNIESIE SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY

DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (WNIESIENIE SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŻELI UŻYTKOWNIK WNIESIE SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH NIE WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ DO TAKICH CELÓW (WNIESIENIE SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje niezależnie od innych administracyjnych lub prawnych środków zaskarżenia.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać wydania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, jemu lub na rzecz osoby trzeciej w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przeniesienia danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, nastąpi to jedynie wówczas, gdy będzie to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań, które użytkownicy wysyłają do nas jako operatora strony, ta strona internetowa stosuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie w wierszu adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które użytkownik nam przekazuje.

Dostęp do danych, usunięcie i sprostowanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bez żadnych opłat dostęp do informacji o swoich danych osobowych, które zostały zapisane, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, jak również ma prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, dane te można przetwarzać, poza ich przechowywaniem, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  • Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych, które są u nas przechowywane, z reguły potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W trakcie weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są nam już potrzebne, ale użytkownik potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić rozważenie interesów użytkownika i naszych. Zanim zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania podanych w Impressum danych kontaktowych do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tych stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosujemy tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na urządzeniu użytkownika. Są one zapisywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas

trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika, dopóki on sam ich nie usunie lub nie nastąpi ich automatyczne usunięcie przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być także zapisywane na urządzeniu użytkownika przez zewnętrznych usługodawców, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług zewnętrznych usługodawców (np. pliki cookie służące do obsługi operacji płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ bez nich nie działałyby określone funkcje strony internetowej (np. funkcja koszyka czy wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu elektronicznej komunikacji lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli poproszono o wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o stosowaniu plików cookie oraz mógł zezwalać na nie tylko w określonych przypadkach, jak również aby mógł odrzucić zgodę na stosowanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze oraz mógł aktywować automatyczne usuwanie plików cookie z chwilą zamknięcia przeglądarki. Dezaktywowanie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności tej strony internetowej.

Jeżeli stosowane są pliki cookie zewnętrznych usługodawców lub pliki cookie służące do celów analitycznych, informujemy o tym użytkowników oddzielnie w ramach niniejszej polityki prywatności lub prosimy o udzielenie zgody na stosowanie plików cookie.

Pliki dziennika serwera

Operator tej strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Informacje te obejmują:

  • typ i wersję przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzinę wysłania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Rejestracja tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w niezawodnej pod względem technicznym prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu niezbędne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik wysyła do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, zapisujemy informacje podane w formularzu wraz z podanymi przez użytkownika danymi kontaktowymi w celu odpowiedzi na zapytanie oraz w razie dodatkowych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), o ile użytkownik został poproszony o udzielenie zgody.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, odwoła swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie). Powyższe nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności na okresy przechowywania danych.

Zapytania kierowane e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, zapisujemy i przetwarzamy jego zapytanie wraz ze wszystkimi związanymi z tym danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) w celu obsługi zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej

obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przesłane nam przez użytkownika w zapytaniach kontaktowych pozostają u nas do momentu, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, odwoła swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie). Powyższe nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności na ustawowe okresy przechowywania danych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej, wygenerowane za pomocą pliku cookie, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie wykorzystywanych przez Google Analytics oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby móc optymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i swoją reklamę. Jeżeli poproszono o wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając oraz instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to zapisanie pliku cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w ramach Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Zapisane przez Google dane na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia, które są powiązane z identyfikacją użytkownika (np. numer ID użytkownika) lub identyfikacją reklamową (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamy w systemie Android), zostają poddane anonimizacji lub są usuwane po 14 miesiącach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Piksel Facebooka

Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel aktywności odwiedzających Facebooka. Dostawcą tej usługi jest firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zgromadzone dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel aktywności odwiedzających Facebooka. Dostawcą tej usługi jest firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zgromadzone dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Usługa ta umożliwia śledzenie zachowania odwiedzających stronę, po tym, jak odwiedzający poprzez kliknięcie reklamy Facebooka zostają przekierowani na stronę internetową dostawcy. Pozwala to zmierzyć skuteczność reklam Facebooka w celach statystycznych i badania rynku oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe; na ich podstawie nie możemy zidentyfikować tożsamości użytkowników. Facebook jednak przechowuje i przetwarza te dane, w związku z czym powiązanie z danym profilem użytkownika jest możliwe i Facebook może wykorzystywać dane we własnych celach reklamowych zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystywania danych. W ten sposób Facebook może umożliwić wyświetlanie reklam na stronach serwisu Facebooka oraz poza serwisem Facebook. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystywanie tych danych.

Korzystanie z piksela Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w prowadzeniu skutecznych kampanii reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli poproszono o wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

W polityce prywatności Facebooka można znaleźć więcej informacji na temat ochrony prywatności użytkowników: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Oprócz tego użytkownik może dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w ustawieniach wyświetlania reklam pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeżeli użytkownik nie ma konta na Facebooku, może dezaktywować wszelkie oparte na użytkowaniu reklamy Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Newsletterdaten

Dane niezbędne do wysyłki newslettera Jeżeli użytkownik chce otrzymywać oferowany na stronie newsletter, potrzebne są nam jego adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam sprawdzenie, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę udzieloną na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystanie w celu wysyłki newslettera, na przykład klikając link „Wypisz się” podany w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera są zapisywane przez nas lub przez firmę obsługującą wysyłkę newslettera do momentu, gdy użytkownik wypisze się z newslettera, a po wypisaniu się użytkownika zostają one usunięte z listy subskrybentów newslettera. Nie wpływa to na dane, które zapisujemy w innych celach. Po tym, jak użytkownik wypisze się z listy subskrybentów newslettera, jego adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub przez firmę obsługującą wysyłkę newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przesyłaniu e-maili w przyszłości. Dane zapisane na czarnej liście są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi, jakim jest przestrzeganie wytycznych ustawowych podczas wysyłki newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zapis danych na czarnej liście nie jest ograniczony czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeżeli jego interes przeważa nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzonym trybem ochrony danych

Na tej stronie internetowej udostępniane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Stosujemy YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten powoduje, że YouTube nie gromadzi żadnych informacji na temat odwiedzających tę stronę internetową, zanim obejrzą one film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza całkowicie przekazywania danych partnerom YouTube. YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

W momencie gdy użytkownik włącza film YouTube na tej stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube trafia informacja o tym, którą z naszych stron użytkownik odwiedził. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube, umożliwia on serwisowi YouTube przypisanie jego aktywności w internecie bezpośrednio do jego

osobistego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi wylogować się ze swojego konta w serwisie YouTube.

Oprócz tego po włączeniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o użytkownikach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do sporządzania statystyk związanych z filmami, optymalizacji przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do momentu, aż użytkownik je usunie.

Włączenie filmu YouTube może aktywować inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Celem wykorzystywania serwisu YouTube jest atrakcyjna prezentacja naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli poproszono o wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

W celu jednolitego wyświetlania czcionek ta strona internetowa korzysta z tak zwanych Web Fonts udostępnianych przez Google. Podczas wywoływania strony przeglądarka użytkownika pobiera potrzebne Web Fonts do swojego schowka, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka używana przez użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się o tym, że ta strona internetowa została wywołana z adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na swojej stronie internetowej. Jeżeli poproszono o wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

W przypadku gdy przeglądarka użytkownika nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta za pośrednictwem interfejsu API z usługi map Google Maps. Dostawcą usługi jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, użytkownik musi zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (danych klientów i danych umownych)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, sformułowania lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który to przepis zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące korzystania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobierać za nią opłaty.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Powyższe nie wpływa na ustawowe okresy przechowywania danych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w odniesieniu do usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której powierzono obsługę płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie następuje lub następuje tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który to przepis zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

9. Usługi własne

Sposób postępowania z danymi kandydatów do pracy

Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. e-mailem, drogą pocztową lub za pośrednictwem formularza aplikacji online). W dalszej części przekazujemy informacje na temat zakresu, celu i wykorzystywania danych osobowych kandydatów do pracy zgromadzonych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych kandydatów do pracy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane te będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli kandydat prześle nam aplikację o pracę, będziemy przetwarzać wszystkie powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i dane do korespondencji, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile będzie to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowią tutaj § 26 BDSG (nowa wersja federalnej ustawy o ochronie danych osobowych) zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ogólne negocjacje umowy) oraz – o ile kandydat wyraził zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Kandydat może w każdej chwili cofnąć zgodę. Dane osobowe kandydata będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom, które są zaangażowane w rozpatrywanie aplikacji o pracę.

Jeżeli rekrutacja zakończy się pomyślnie, dane udostępnione przez kandydata zostaną zapisane na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli zaoferować kandydatowi pracy lub jeżeli kandydat odrzuci ofertę pracy lub wycofa swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych udostępnionych przez kandydata przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacji (odrzucenie oferty pracy lub wycofanie aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po tym okresie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne w postaci fizycznej zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności celom dowodowym w przypadku sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie okresu 6 miesięcy (np. ze względu na przewidywany lub toczący się spór prawny), zostaną one usunięte dopiero po tym, jak przestanie istnieć cel ich dalszego przechowywania. Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również w przypadku, gdy kandydat wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub gdy ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych nie zezwalają na usunięcie danych.